Konstituerande styrelsemöte 2023

Dela den här sidan

Konstituerande styrelsemöte 2022

Styrelsemöte 2022

Styrelseprotokoll 211024

Protokoll från teamsmöte 2021-10-24 (ej justerat)

Styrelseprotokoll 210130 med bilagor

Protokoll med bilagor från telefonmöte 2021-01-30.

Styrelseprotokoll 210110

Protokoll från telefonmöte 2021-01-10.

Styrelseprotokoll 200418 (genomfört som telefonmöte)

Protokoll konstituerande styrelsemöte

Styrelsemöte för föreningen SSF Ångermanland 200201 i Bredbyn kl. 14.00

Närvarande

Staffan Jönsson
Peder Ragnarsson

Mikael Olsson

Alexander Melander

Örjan Mattsson

§ 1 Mötets öppnande

Staffan  hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av sekreterare

Styrelsen beslutade att

Välja Örjan att föra protokoll under mötet.

§ 3 Val av person att justera protokollet

Styrelsen beslutade att

välja Peder och Alexander att  justera protokollet

§ 4 Styrelsens konstituering

Styrelsen beslutade att

Till kassör utse Mikael Olsson

Till sekreterare utse Örjan Mattsson

Till vice ordförande utse Joakim Byström

§ 5 Firmateckning

Styrelsen beslutade att
Ordförande Staffan Jönsson och kassör Mikael Olsson tecknar föreningens firma var för sig. 

§ 6 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vid protokollet / Örjan Mattsson

Ordförande/Staffan Jönsson

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Justerare/ Peder Ragnarsson                              Justerare/ Alexander Melander

Konstituerande styrelsemöte 200201

Protokoll styrelsemöte

Styrelsemöte för föreningen SSF Ångermanland 200201 i Bredbyn kl. 11.00

Närvarande

Staffan Jönsson
Peder Ragnarsson

Joakim Byström

Mikael Olsson

Alexander Melander

Örjan Mattsson

§ 1 Mötets öppnande

Staffan  hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av sekreterare

Styrelsen beslutade att

Välja Örjan att föra protokoll under mötet.

§ 3 Val av person att justera protokollet

Styrelsen beslutade att

välja Peder och Alexander att  justera protokollet

§ 4 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att

godkänna dagordningen

§ 5 Föregående protokoll

Örjan föredrog föregående protokoll

Styrelsen beslutade att
godkänna föregående protokoll från Styrelsemötet och lägga det till handlingarna. 

§ 6 Genomgång av handlingar inför årsmöte

Styrelsen har inga invändningar mot verksamhetsberättelse och räkenskaper.  

Styrelse lämnar förslag till årsmötet att klubben står för logi för klubbens representant i skallkungen samt reseersättning med 18,50 kr/mil.

§ 7 Jaktprovsverksamheten 2020

Provledare rörliga prov:

Örjan Mattsson och Ulf Jonsson och Boris Sandström är biträdande provledare (i första hand).

Utlyst prov: 16 och 17 aug (Tängsta) samt  18 och 19 aug (Tängsta) som reserv ev. i form av kvällsprov. Vi söker dessutom på antingen 26-27 september (Tängsta) 3-4 oktober beroende på Lidsjöberg.

Startavgifter och domaravgifter oförändrade.

§ 8 Ersättning till provledare på jaktprov

Provledare utlyst prov: 200 kr per provomgång (fm + em), max 400 kr/dag inklusive eventuell
                                       domaravgift.

Provledare rörliga prov: 40 kr per genomfört prov, max 400 kr per höst. Avrapporteras till kassör
                                        när hösten är slut.

§ 9 Utställning 2023 mm

Beslutades att föreslå årsmötet att söka utställning den 18 februari för 2023. Plats önskar styrelsen få mandat att återkomma med.

Nuvarande utställningsgrupp i klubben vill avsluta sitt engagemang. Styrelsen arbetar på en lösning och önskar mandat från årsmötet att jobba vidare med detta. Eventuellt kan  annan ort än Bredbyn för 2021 och 2022.

§ 10 Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutade att

Nästa styrelsemöte (förutom konstituerande möte) blir  någon gång i maj.

§ 10 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vid protokollet / Örjan Mattsson

Ordförande/Staffan Jönsson

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Justerare/ Peder Ragnarsson                              Justerare/ Alexander Melander

Styrelsemöte 200201

Protokoll styrelsemöte

Styrelsemöte för föreningen SSF Ångermanland 190518 i Sollefteå.

Närvarande

Staffan Jönsson
Peder Ragnarsson
Joakim Byström
Mikael Olsson
Alexander Melander
Örjan Mattsson

§ 1 Mötets öppnande

Staffan  hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av sekreterare

Styrelsen beslutade att

Välja Örjan att föra protokoll under mötet.

§ 3 Val av person att justera protokollet

Styrelsen beslutade att

välja Joakim och Alexander att  justera protokollet

§ 4 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att

godkänna dagordningen

§ 5 Föregående protokoll

Örjan föredrog föregående protokoll

Styrelsen beslutade att
godkänna föregående protokoll från Styrelsemötet och lägga det till handlingarna. 

§ 6 Jaktprovsverksamheten 2019

Styrelsen beslutade att ansöka om auktorisation som provledare för Örjan Mattsson och Mikael Olsson. Båda behöver dock göra aspiranttjänstgöring för provledare innan auktorisationen kann göras. Beslutas ändå att göra ansökan till Riks för ett förhandsbesked för att snabbt kunna få auktorisationen klar till hösten.

Provledare rörliga prov:

Örjan tar över denna uppgift så snart provledarauktorisationen är klar. Ulf Jonsson är provledare för dessa fram tills Örjans auktorisation är klar.

Styrelsen beslutar att från när Örjan är klar så är han ordinarie provledare för rörliga och Ulf Jonsson och Boris Sandström är biträdande provledare (i första hand).

Provledare Tängsta

Fredag 16/8: Göran Jönsson (Peder)

Lördag 17/8: Peder (Göran)

Söndag 18/8: Peder (Göran)

Måndag19/8: Göran

Domare: Staffan, Peder, Alexander, Mikael, Örjan, Göran O, Robin, Christer?, Eilert, Göran J

§ 7 Ersättning till provledare på jaktprov

 Provledare utlyst prov: 200 kr per provomgång (fm + em), max 400 kr/dag inklusive eventuell

                                       domaravgift.

Provledare rörliga prov: 50 kr per genomfört prov, max 500 kr per höst. Avrapporteras till kassör
                                        när hösten är slut.

§ 10 Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutade att

Nästa styrelsemöte blir den 17/8 i Tängsta i anslutning till provet.

§ 10 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vid protokollet / Örjan Mattsson

Ordförande/Staffan Jönsson

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Justerare/ Joakim Byström                              Justerare/ Alexander Melander

Protokoll styrelsemöte

Styrelsemöte för föreningen SSF Ångermanland 180120 i Bredbyn.

Närvarande

Staffan Jönsson
Mikael Olsson
Terese Sandström

Peder Ragnarsson

Ulf Jonsson

Alexander Melander

Lämnat förhinder:  Mats Mattsson, Joakim Byström, Per Tjärnlund, Tobias Mårtensson

§ 1 Mötets öppnande

Staffan hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av sekreterare

Styrelsen beslutade att

Välja Terese Sandström att föra protokoll under mötet.

§ 3 Val av person att justera protokollet

Styrelsen beslutade att

Välja Peder Ragnarsson och Ulf Jonsson att  justera protokollet

§ 4 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att

godkänna dagordningen

§ 5 Jaktprov

Sammanlagt blev det 44st jaktprov under 2017 med 8 st 1:a pris

Ulf Jonsson informerar att funderingar finns att med arrangerar fjällprov i höst med Jämtland i Litsjöberg.

Ulf fortsätter under 2018 att vara jaktprov- och utbildnings ansvarig.   

Förslag för datum för jaktproven för 2018: 16-19/8, 5-7/10, 1-2/11

§ 6 Utställning

Arrangerande specialklubb behöver en SRD-ansvarig funktionär.

Styrelsen belutade att fråga Susan Olsson

§ 6 Ekonomi

Mikael informerar att ekonomin är fortsatt god.

§ 8  Årsmöte 2019

Funderingar att ändra datum för årsmötet för att underlätta för Revisorerna

Styrelsen beslutade att ändra datum för nästa års årsmöte till den 2 februari 2019.  

§ 9 Övriga frågor

Diskussion om hemsidan.

Styrelsen beslutade att Terese fortsätter att uppdatera hemsidan fortlöpande allt eftersom material inkommer.

§ 10 Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutade att

Återkomma med datum för nästa styrelsemöte

§ 10 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vid protokollet / Terese Sandström

Ordförande/Staffan Jönsson

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Justerare/ Peder Ragnarsson                                            Justerare/Ulf Jonsson

Styrelsemöte

Konstituerande Styrelsemöte SSF Ångermanland den 23:e januari 2016  i Bredbyn'

Närvarande:

Staffan Jönsson, ordförande

Ulf Jonsson

Peder Ragnarsson

Mats Mattsson

Joakim Byström

Per Tjärnlund

Tobias Mårtensson

 Mikael Olsson

§ 1 Mötets öppnande

Staffan Jönsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

§ 2 Val av sekreterare

Styrelsen beslutade att

välja Ulf Jonsson att föra protokoll under mötet

§ 3 Val av justerare

Styrelsen beslutade att

välja Mats Matsson jämte ordförande att  justera protokollet

§ 4 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att

godkänna dagordningen

§ 5 Konstituering av styrelsen

Ordförande: Staffan Jönsson

Sekreterare: Therese Sandström

Kassör: Mikael Olsson

Ledamot: Joakim Byström

Ledamot: Ulf Jonsson

Ledamot: Peder Ragnarsson

Ledamot: Mats Mattsson

Suppleant: Per Tjärnlund

Suppleant: Tobias Mårtensson

§ 6 Firmatecknare

Styrelsen beslutade att

välja ordförande Staffan Jönsson och kassör Mikael Olsson att var för sig teckna    

föreningens firma.

§ 7 Övriga frågor

          Jaktprovsansvarig 2016 väljs Ulf Jonsson

§ 8 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

 ___________________________                      

/Sekreterare

Ulf  Jonsson/Sekreterare               

_________________________________

_________________________________

Mats Matsson/Justerare

Staffan Jönsson/Ordförande

Konstituerande styrelsemöte 2016-01-23

Styrelsemöte för föreningen SSF Ångermanland den 23 januari 2016, Bredbyn

Närvarande

Staffan Jönsson
Ulf Jonsson

Sonia Sjödin Jonsson, adjungerad

Mats Mattsson

Peder Ragnarsson

Per Tjärnlund

Tobias Mårtensson

Joakim Byström

Solveig Nyström

§ 1 Mötets öppnande

Staffan Jönsson  hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av sekreterare

Styrelsen beslutade att

Välja Sonia Sjödin Jonsson att föra protokoll under mötet.

§ 3 Val av personer att justera protokollet

Styrelsen beslutade att

välja Per Tjärnlund och Mats Mattsson att  justera protokollet

§ 4 Sponsring av Skallkungen i Jämtland/Härjedalen.


            Styrelsen beslutade att  

            Lämna förslag till årsmötet att sponsra Skallkungen med 5000 kr.

§ 5 Ev arrangör av Riksårsmötet 2017.

          Styrelsen beslutade att

Ev arrangera årsmötet  på Nipan i Sollefteå. Utställningen måste då flyttas från Ö-vik till Sollefteå.          

§ 6 Behov av ny registrerare av Jaktprov.

Styrelsen beslutade att

Fråga Solveig att fortsätta som registrerare,  vilket hon är villig att fortsätta med.

§ 7     Genomgång av förslagna jaktprovsdatum samt om anmälan till jaktprovet skall vara till 2 olika orter, Backe/Näsåker.

Styrelsen beslutade att

Datumen godtas av styrelsen och lämnas till beslut vid årsmötet. Deltagare på jaktprov anmäler sig till antingen Backe eller Näsåker. Ulf Jonsson tar emot anmälan till Backe och Peder Ragnarsson tar emot anmälan till Näsåker.

§ 8     Information om ändring av jaktprovsregler.

§ 9     Förslag av ledamöter till årsmötet i Piteå.

Styrelsen beslutade att

Välja Staffan Jönsson, Joakim Byström och Mattias Kamfjord.

§ 10               Förslag till ev gratis första utställning för klubbbens hundar.

Styrelsen beslutade att

Fortsätta diskussionen framledes.

§11 Mötets avslutande

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vid protokollet /Sonia Sjödin Jonsson

Ordförande/ Staffan Jönsson

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Justerare /Mats Mattsson

Justerare /Per Tjärnlund

Styrelseprotokoll 2016-01-23

SSF Ångermanland

 

Protokoll styrelsemöte

Styrelsemöte för föreningen SSF Ångermanland den 25 april 2015, Sollefteå

Närvarande

Staffan Jönsson
Solveig Nyström
Ulf Jonsson

Sonia Sjödin Jonsson

Mats Mattsson

Peder Ragnarsson

Per Tjärnlund

Katarina Bostedt

Tobias Mårtensson

§ 1 Mötets öppnande

Staffan Jönsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av sekreterare

Styrelsen beslutade att

Välja Sonia Sjödin Jonsson att föra protokoll under mötet.

§ 3 Val av person

er

 att justera protokollet

Styrelsen beslutade att

välja Per Tjärnlund och Mats Mattsson att  justera protokollet

§ 4 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att

godkänna dagordningen

§ 5 Föegående protokoll

Sonia Sjödin Jonsson föredrog föregående protokoll

Styrelsen beslutade att
godkänna föregående protokoll från StyrelsemöteBredbyn 2015-02-07 och lägga det till handlingarna. 

§ 6 

Regler för klubbmästerskap

Förtydligande 

av regler för klubbmästerskapet

Mats Matsson, Boris Sandström och Ulf Jonsson lämnar förslag till övriga styrelsen om regler. Beslut tas innan den 16 aug

 och reglerna läggs därefter ut på hemsidan

Styrelsen beslutade att

§ 7 

Representant till Brunflo, SSF i Framtiden

Diskussion om framtiden

 för våra raser.

Styrelsen beslutade att

fråga

Boris Sandström, reserv Göran Olsson.

 Om ingen av dem vill åka, skickas ingen.

§ 8 

Domargenomgång Ångermanland

.

Planera domargenomgång inför höstens jaktprov.

           Styrelsen beslutade att den 9 aug skall SSF Ångermanlands aktiva domare för genomgång, för att upphålla domarnas kompetens. Klubben bjuder på lunch. Inbjudan skickas via brev till samtliga domare.

§ 9 

Information till uppfödare ang. gratis medlemskap för nya valpköpare.

Är informationen tillräcklig?

Styrelsen beslutade att

informationen är tillräckli

g. Det finns information i Ståndskallet, Riks hemsida samt i SSF Ångermanlands hemsida i årsmötesprotokollet.

§ 10 

Jaktmässa i Ramsele den 23 maj.

Skall klubben representeras?

           Styrelsen beslutade att  Staffan Jönsson representerar SSF Ångermanland. Flagga med SSF Ångermanlands logga skall införskaffas samt klisterlappar. Injagningskompendium skall även säljas.

§ 11

Info från Riks årsmöte

Staffan Jönsson informerade från Riksårsmötet i Bispgården.

§ 12 Övriga ärenden

Förtydligande om från kassören att alla har rätt att ta ut reseersättning vid längre sträckor till möten.

Telefonkostnader ersätts till ansvarig för rörliga prov etc.

SSF Ångermanland är troligen inte medlem i Jägarförbundet. Solveig begär medlemskap.

SSF Ångermanlands hemsida fortätter med nuvarande webbadministratör för 1 år framåt.

Alla måste hjälpas åt att stöta på hundägare att gå jaktprov, annars självdör klubben.

Peder Ragnarsson utses som vice ordförande.

§ 13 Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutade att

rlägga nästa styrelsemöte till Sollefteå, Nipan den 15:e augusti 2015.

§ 12 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vid protokollet /Sonia Sjödin Jonsson

Ordförande/ Staffan Jönsson

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Justerare /Mats Mattsson

Justerare /Per Tjärnlund

2015/04-25

 

Protokoll styrelsemöte

 Styrelsemöte för föreningen SSF Ångermanland den 7:e februari 2015  Bredbyn

 Närvarande:

Jeanette Börjesson
Solveig Nyström
Ulf Jonsson

Sonia Sjödin Jonsson

Mats Mattsson

Peder Ragnarsson

Joakim Byström

Per Tjärnlund

§ 1 Mötets öppnande

Jeanette Börjesson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av sekreterare

Styrelsen beslutade att

Välja Sonia Sjödin Jonsson att föra protokoll under mötet.

§ 3 Val av person att justera protokollet

 Styrelsen beslutade att

välja Per Tjärnlund och Joakim Byström att  justera protokollet

§ 4 Godkännande av dagordning

 Styrelsen beslutade att

godkänna dagordningen

§ 5 Föregående protokoll 

Sonia Sjödin Jonsson föredrog föregående protokoll

Styrelsen beslutade att
godkänna föregående protokoll från Styrelsemöte Happsta 2015-11-08 och lägga det till handlingarna. 

§ 6 Fråga 1

Jaktprovsavgift för hundar som tillhör andra klubbhundar.

Styrelsen 

beslutade att

Jaktprovsavgiften för icke klubbhundar fastställs till 350 kr för både rörliga och utlysta jaktprov.

§ 7 Fråga 2

 Jaktproven skall f,o,m 16 augusti 2015 registreras i rasdatsystem.

Provledarna i SSF Ångermanland, vill inte hantera registreringen.

Styrelsen

 beslutade att

Välja Solveig Nyström som administratör för registrering av utlysta jaktproven.

§ 8 Fråga 3

 År 2017 är det 30 år sedan Region Mitt delades på 3 lokalklubbar. Efter 10 år arrangerades gemensam utställning med de 3 lokalklubbarna.

Styrelsen

 beslutade att

Förfrågan skall ställas till de två andra lokalklubbarna om intresse finns för en ny utställning med fri utställning avgift.

§ 9 Fråga 4

Anhållan från SSF Riks om att icke medlemmar som köper valp skall få gratis medlemskap i ssf lokalklubb under det kalenderår som inköpet sker.

Styrelsen föreslår

 att

 årsmötet

Rösta ja till SSF Riks anhållan.

§ 10 Fråga 5

Klubbmästerskapet har ställts in 2 år i rad på grund av olika orsaker.

Styrelsen

 beslutade att

Den hund som fått 2 högsta jaktprovs poängen under säsongen, både  utlysta och rörliga prov räknas, blir klubbmästare inom SSF Ångermanland. Proven skall genomföras inom Ångermanland. Säsongen gäller inom 1 januari till

31 december.

§ 10 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vid protokollet /Sonia Sjödin Jonsson

Justerare/Per Tjärnlund

Protokoll Styrelsemöte 2015-02-07

Årsmöte SSF Ångermanland 2015

 

Tid och plats

7:e februari 2015, kl. 13.00. Tjärnstugan, Bredbyn

§ 1 Mötets öppnande

Jeanette Börjesson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat

§ 2 Val av 

ordförande

 och sekreterare för årsmötet

Årsmötet beslutade att

välja Fredrik Söderlund till mötesordförande och Sonia Sjödin Jonsson

till sekreterare

§ 3 Val

av 

personer

 som jämte ordförande justera

dagens protokoll

Årsmötet beslutade att

välja Mats Mattsson och Ulf Jonsson

§ 4 

Justering av röstlängd

Årsmötet beslutade att

Justering av röstlängd görs vid behov.

§ 5 

Årsmötets behöriga utlysande

Årsmötet beslutade att

anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst

§ 6 

Godkännande av dagordningen

Årsmötet beslutade att

Dagordningen fastställes.

§ 7 

Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse behandlas och godkänns.

§ 8 

Behandling av revisorernas berättelse

Staffan Jönsson läser upp revisionsberättelsen och föreslår ansvarsfrihet.

§ 9 F

astställande av balansräkning

. Beslut om disposition av vinst och förlust.

Årsmötet beslutade att

fastställa balansräkningen och lägga den till handlingarna.

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelse

n

Årsmötet beslutade att

bevilja ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 11 

Faställande av budget för 2015

Årsmötet beslutade att

Fastställa budget för 2015 på 20 000 kr.

§ 12 

Fastställande av årsavgift för 2016.

Årsmötet beslutade att

Medlemsavgiften fastställs till 100 kr över riksklubbens avgift.

§ 13 Val av 

ledamöter och suppleanter

Suppleant Per Tjärnlund, omval 1 år

Suppleant Joakim Byström, omval 1 år

Suppleant Tobias Mårtensson, nyval 1 år

Suppleant Katarina Bostedt, nyval 1 år

Suppleant Jeanette Börjesson, nyval 1 år

Sitter kvar från gamla styrelsen ytterligare 1 år gör Sonia Sjödin Jonsson (adjungerad), Ulf Jonsson, Mats Mattsson, Peder Ragnarsson och Solveig Nyström.

§ 14 Val av 

ordförande för ett år.

Årsmötet beslutade att

Välja Staffan Jönsson

 Hjerthén

 till ordförande för ett år

 (nyval)

.

§ 15 Val av 

två revisorer och två 

suppleanter

 för tiden till nästa årsmöte

Årsmötet beslutade att

välja Göran Jönsson

 (omval)

 och

Lena

Jönsson Hjerthén

 (nyval) till revisorer för ett år samt till revisorsuppleanter för ett år väljs Jan-Gunnar Jonsson (omval) och Mikael Olsson (omval)

§ 16 

Val av valberedning

till valberedning omvaldes Göran Olsson (sammankallande), Boris Sandström och Fredrik Söderlund

§ 17 

Val av fullmäktige till SSF:s riksårsmöte

Årsmötet beslutade att

hänskjuta val av fullmäktige till SSF:s riksårsmöte till styrelsen.

§ 18 

Val av ombud till jaktvårdsföreningens årsmöte

Årsmötet beslutade att

Välja Staffan Jönsson som ombud.

§ 19 Utställning 2018

Årsmötet beslutade att

hänskjuta val av datum för utställning 2018 till styrelsen.

§ 20 Jaktprovsverksamheten 2015 samt provledar- och domarutbildning.

Årsmötet beslutade att

anta styrelsens förslag av jaktprov för säsongen 2015.

Teoriutbildningen för nya domare är ej planerade inom klubbens regi i år.

Genomgång av klubbens jaktprovdomare kommer att genomföras förslagsvis den 2015-08-08.

§ 21 Faställande av arvoden samt rese-, mat- och logikostnader.

Årsmötet beslutade att

Inga arvoden utgår till styrelsen. Reseersättningen följer den statliga taxan. Ersättning för kost och logi utgår mot kvitto. Ordförande, kassör och sekreterare erhåller 1000 kr. för merkostnader.

§ 22 Behandling av inkomna motioner

Inga motioner har inkommit till årsmötet.

§ 23 Behandling av övriga ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet.

Anhållan från SSF Riks om att icke medlemmar som köper valp skall få gratis medlemskap i ssf 

lokalklubb

under det kalenderår som inköpet sker.

Årsmötet beslutade att

Rösta ja till SSF Riks anhållan.

           Klubbmästerskapet har ställts in 2 år i rad på grund av olika orsaker.

Årsmötet beslutade att

jaktprovs 

poängen under säsongen, både  utlysta och rörliga prov räknas, blir klubbmästare

 inom SSF Ångermanland

 Proven skall genomföras inom Ångermanland. Säsongen gäller 

från

1 januari till

.

Den hund som fått 2 högsta 

31 december.

Jaktmässa i Ramsele

, borde SSF Ångermanland representeras?

Årsmötet beslutade att

Hänskjuta frågan till styrelsen.

§24 Utdelning av priser.

Utdelades priser och diplom till förtjänta hundar.

§ 25 Avslutning

Jeanette

 Börjesson avtackas för sin tid som ordförande.

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vid protokollet/Sonia Sjödin Jonsson

Justerare/Mats Mattsson

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ordförande/ Staffan Jönsson

Justerare/Ulf Jonsson

SSF Ångermanland

 2015-0

2-07

Sida 

Årsmöte

Protokoll styrelsemöte 2014-11-08

Styrelsemöte för föreningen SSF Ångermanland den 8:e november 2014 Silsjönäs.

Närvarande
Jeanette Börjesson
Ulf Jonsson
Mats Mattsson
Peder Ragnarsson
Joakim Byström (via telefon)
§ 1 Mötets öppnande

Jeanette Börjesson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av sekreterare

Styrelsen beslutade att
Välja Mats Mattsson att föra protokoll under mötet.

§ 3 Val av person att justera protokollet

Styrelsen beslutade att
välja Peder Ragnarsson och Ulf Jonsson att justera protokollet

§ 4 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att
godkänna dagordningen

§ 5 Föregående protokoll

Jeanette Börjesson föredrog föregående protokoll

Styrelsen beslutade att
godkänna föregående protokoll från Styrelsemöte Happsta 2014-03-29 och lägga det till handlingarna.

§ 6 SKK:s klubbförsäkring

Finns behovet av klubbförsäkring?

Styrelsen beslutade att
SKK:s klubbförsäkring ej behövs.

§ 7 Anpassad årsavgift.

Önskemål från Riksklubbens sekreterare om att lokalklubbarna skall ha samma medlemsavgift för att underlätta sekreterarens arbete. Förslag 380kr för medlem samt 50kr för familjemedlem.

Styrelsen beslutade att
föreslå höjning av avgiften vid årsmötet till 380 kr för medlem och 50 kr för familjemedlem, förutsatt att denna summa kommer att gälla enligt Riks förslag.

§ 8 Jaktprov

Rörliga jaktprov har varit lyckade, utlysta mindre lyckade r/t funktionärsbrist och dåligt med jaktmarker. Ulf har frånsagt sig att ta emot anmälan för utlysta prov f.o.m. 2015.

Styrelsen beslutade att
Peder Ragnarsson tar emot utlysta prov f.o.m. 2015.

§ 9 Provledarkonferens Östersund, rösträtt

Ulf Jonsson skall till provledarkonferens i Östersund

Styrelsen beslutade att
Skicka Ulf till Östersund med rösträtt.

§ 10 Skallkungen 2016

Det är SSF Ångermanland att arrangera Skallkungen 2016 och Riksårsmötet 2017.

Styrelsen beslutade att
SSF Ångermanland mäktar inte med Skallkungen 2016.

§ 11 SSF Ångermanlands framtid

2016 vet vi inte om SSF Ångermanland som klubb finns kvar.

Styrelsen beslutade att
Problemen för klubben tas upp på årsmötet.

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 10 Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutade att
förlägga nästa styrelsemöte till Bredbyn den 7:e FEBRUARI 2015.

§ 10 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vid protokollet: Mats Mattsson

Justerare: Ulf Jonsson


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ordförande: Jeanette Börjesson

Justerare: Peder Ragnarsson

 

SSF Ångermanland​Sida 2

Protokoll styrelsemöte 2014-11-08

Protokoll styrelsemöte 2014-11-08

Styrelsemöte för föreningen SSF Ångermanland den 8:e november 2014 Silsjönäs.

Närvarande
Jeanette Börjesson
Ulf Jonsson
Mats Mattsson
Peder Ragnarsson
Joakim Byström (via telefon)
§ 1 Mötets öppnande

Jeanette Börjesson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av sekreterare

Styrelsen beslutade att
Välja Mats Mattsson att föra protokoll under mötet.

§ 3 Val av person att justera protokollet

Styrelsen beslutade att
välja Peder Ragnarsson och Ulf Jonsson att justera protokollet

§ 4 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att
godkänna dagordningen

§ 5 Föregående protokoll

Jeanette Börjesson föredrog föregående protokoll

Styrelsen beslutade att
godkänna föregående protokoll från Styrelsemöte Happsta 2014-03-29 och lägga det till handlingarna.

§ 6 SKK:s klubbförsäkring

Finns behovet av klubbförsäkring?

Styrelsen beslutade att
SKK:s klubbförsäkring ej behövs.

§ 7 Anpassad årsavgift.

Önskemål från Riksklubbens sekreterare om att lokalklubbarna skall ha samma medlemsavgift för att underlätta sekreterarens arbete. Förslag 380kr för medlem samt 50kr för familjemedlem.

Styrelsen beslutade att
föreslå höjning av avgiften vid årsmötet till 380 kr för medlem och 50 kr för familjemedlem, förutsatt att denna summa kommer att gälla enligt Riks förslag.

§ 8 Jaktprov

Rörliga jaktprov har varit lyckade, utlysta mindre lyckade r/t funktionärsbrist och dåligt med jaktmarker. Ulf har frånsagt sig att ta emot anmälan för utlysta prov f.o.m. 2015.

Styrelsen beslutade att
Peder Ragnarsson tar emot utlysta prov f.o.m. 2015.

§ 9 Provledarkonferens Östersund, rösträtt

Ulf Jonsson skall till provledarkonferens i Östersund

Styrelsen beslutade att
Skicka Ulf till Östersund med rösträtt.

§ 10 Skallkungen 2016

Det är SSF Ångermanland att arrangera Skallkungen 2016 och Riksårsmötet 2017.

Styrelsen beslutade att
SSF Ångermanland mäktar inte med Skallkungen 2016.

§ 11 SSF Ångermanlands framtid

2016 vet vi inte om SSF Ångermanland som klubb finns kvar.

Styrelsen beslutade att
Problemen för klubben tas upp på årsmötet.

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 10 Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutade att
förlägga nästa styrelsemöte till Bredbyn den 7:e FEBRUARI 2015.

§ 10 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vid protokollet: Mats Mattsson

Justerare: Ulf Jonsson


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ordförande: Jeanette Börjesson

Justerare: Peder Ragnarsson

 

SSF Ångermanland​Sida 2